XXII Sesja Rady Gminy Szydłowo m.in. reforma edukacji oraz taryfa za ścieki i wodę.

Za nami jedna z najkrótszych Sesji Rady Gminy Szydłowo. 27 lutego radni obradowali w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Uchwalono zmiany w budżecie na rok 2017. Najważniejsza dotyczyła wprowadzenia kwoty 1 399 850 zł w związku wyborem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dla Obszarów Strategicznej Inwestycji. Modernizacja energetyczna obejmie szkoły w Szydłowie i Starej Łubiance. Dokonano zmian w wydatkowaniu funduszu sołeckiego w Starej Łubiance. Inwestycję polegającą na budowie ścieżki pieszej zamieniono na postawienie altany oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Przy planowanych zmianach duże emocje na wspólnej komisji wywołał fakt, poszerzenia do sześciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Część radnych po przeanalizowaniu zakresu działań i raportu z działalności komisji zastanawiała się nad zasadnością powiększania składu komisji, która funkcjonowała do tej pory w składzie pięcioosobowym. Ostatecznie skład komisji został powiększony.

Zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla pobierających wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia stanowiących własność Gminy Szydłowo. Stawka została obniżona o 2 grosze w porównaniu do ubiegłorocznej taryfy, została ustalona na poziomie 4,11 zł/m3. Nowością jest wprowadzenie opłaty abonamentowej. Samorząd sukcesywnie wymienia licznik w gospodarstwach domowych, szykując się do wprowadzenia systemu odczytu radiowego. W celu pokrycia kosztów utrzymania i wymiany liczników, wprowadzono opłatę abonamentową w wysokości 0,50 zł za każdy miesiąc.

Nieznacznie spadła taryfa opłat i cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków osiągając poziom 10,78 zł/m3 z 10,97 zł/m3 z bieżącej opłaty.

Odpłatnie przejęto kanalizację sanitarną od ELTECH Zakład Usługowo – Handlowy Tadeusz Ciosek (rura PVC Ø 160 – o długości 22,5 mb, studnia PVC DN 425 – szt. 1) o łącznej wartości- 15.000 zł. Powyższe tematy w imieniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury pozytywnie zaopiniował wiceprzewodniczący Krzysztof Herman.

Reforma edukacji nie ominęła Gminy Szydłowo. Gimnazja odchodzą w zapomnienie. Przyjęto uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Publiczna Szkoła Podstawowa im Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu przekształca się w placówkę z ośmioma klasami. Publiczne Gimnazja w Szydłowie i Starej Łubiance włącza się do Szkół Podstawowych odpowiednio w Szydłowie i Starej Łubiance. Kształcenie w klasie I w obu szkołach podstawowych rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. Gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. Natomiast ostatnie klasy gimnazjum, działające już w sieci Szkół Podstawowych, zostaną wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r. Uchwałę w imieniu Komisji Edukacji i Kultury zaopiniowała radna Barbara Bryła, powiedziała m.in. iż w związku z tym, że dzieci Szkrzatusza, które chodziły do gimnazjum w Starej Łubiance będą uczyły się w Skrzatuszu.

Ustalono kryteria naboru do przedszkoli gminnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów: 1) dzieci, których rodzice pracują lub studiują w systemie dziennym – 16 pkt, 2) dzieci posiadające rodzeństwo w tym samym przedszkolu, szkole – 8 pkt, 3) dzieci, których rodzic pracuje lub studiuje w systemie dziennym – 4 pkt,  4) dzieci, których rodzice deklarują całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, powyżej 5 godzin dziennie – 4 pkt, 5) dzieci, które zamieszkują w obwodzie danego przedszkola – 4 pkt. O kolejności przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku spełniania poszczególnych kryteriów. W uchwale przedstawiono dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Uchwalono również kryteria przyjęcia do pierwszej klasy podstawowej. Obie uchwały opiniowała przewodnicząca radna Barbara Bryła, która mówiła iż modyfikacje wymuszone są przez zmiany w ustawie, wspominając iż niniejsza regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania, nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy Szydłowo, nie będzie powodować w przyszłości dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem, nie spowoduje zmniejszenia dochodów Gminy Szydłowo. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne

Nadano ulice w miejscowości Dobrzyca.

Wójt Dariusz Chrobak poinformował m.in. o udziale w roli świadka w rozprawie sądowej dotyczącej budowy Orlika w Kotuniu z powództwa Dariusza Kaszuby. Firma wykonująca inwestycję domaga się pieniędzy od gminy w wysokości 194.500 zł. Pierwszy wykonawca zszedł z budowy, po tym jak pierwsza z szatni nie została odebrana przez Gminę Szydłowo z powodu niezgodności z projektem technicznym. Sąd powołał biegłego sądowego, sprawa toczy się dalej. Wykonawca, który odstąpił od umowy, dochodzi teraz roszczeń wynikających z umowy. Gmina zgłosiła własne zarzuty, w tym naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie Orlika.

Wójt poinformował o spotkaniu z GDDKiA, omówione zostały tematy przejścia dla pieszych wraz z zatoką autobusową w Starej Łubiance przy drodze krajowej nr 11, przejścia dla pieszych w Dobrzycy, rozbudowy chodnika w miejscowości Nowa Łubianka. Odbyło się również spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wójt w imieniu własnym i radnych, podziękował Lechowi Lewandowskiemu za dotychczasową współpracę, za wkład i zaangażowanie na rzecz życia w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminie Szydłowo. Lech Lewandowski,  pełnił funkcje Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowie przez ostatnie 16 lat. Od 1 stycznia funkcję przewodniczącego objął Grzegorz Gawroński, który przedstawił plany związane z działalnością komisji.

W wolnych wnioskach zaprosiłem samorządowców i mieszkańców na spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Środowiska dr Jarosławem Sachajko. Gminna Komisja Rolnictwa i Środowiska została partnerem wydarzenia. Zaprosiłem również wszystkich na wydarzenie artystyczno-historyczne w ramach Szydłowskich Dni Żołnierzy Wyklętych.

Tobiasz Wiesiołek

Film z Sesji:

h

a

Bez nazwy

lll

qq

b

f

g

s

m

l

z

kkk

q

Tobiasz Wiesiołek, Radny Gminy Szydłowo