Rusza budowa ścieżki rowerowej Dobrzyca – Piła

10 lipca 2018 r. nastąpiło zawarcie umowy o roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dobrzyca-Piła. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Lider projektu – Gmina Szydłowo reprezentowana przez Wójta Dariusza Chrobaka i Zastępcę Skarbnika Bogumiłę Biesiadę, Partner projektu – Gmina Piła reprezentowana przez Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Jolantę Sobieszczyk, wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński oraz Inspektor Nadzoru Grzegorz Piluszczyk.

Projekt obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o łącznej długości 5239,0 m, z czego 3012,0 m znajduje się na terenie Gminy Szydłowo natomiast pozostały odcinek przebiega przez Gminę Piła.

Ścieżka w zależności od odcinka i wydanej zgody właściciela gruntu, będzie wykonana z różnych materiałów (kruszywo, kostka brukowa). W ramach tego zadania planuje się również montaż efektywnego energetycznie oświetlenia doświetlającego trasy ścieżek na wybranych odcinkach, przebudowę lub modernizację infrastruktury transportu publicznego (np. przystanki autobusowe, miejsca parkingowe, miejsca dla rowerów, stacje napraw dla rowerów) oraz budowę sygnalizatorów a także wykonanie nowych pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu drogi DK 10 z drogą DK 11.

Koszt budowy ścieżki Dobrzyca – Piła wyniesie 2.767.042,37 zł brutto, z czego za odcinek ścieżki leżący na terenie Gminy Szydłowo 1.508.275,35 zł, a za odcinek ścieżki leżący na terenie Gminy Piła 1.258.767,02 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2018 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego wspólnie przez Gminę Piła i Gminę Szydłowo. Projekt realizowany jest zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach dostępnej alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w priorytecie Inwestycyjnym 4e oraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo.

Cel: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo.

Podstawowym celem projektu jest wsparcie w POSI rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu i oświetlenia ulic oraz pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska.

Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przyczyni się również do ograniczenia barier architektonicznych, stworzy warunki pełnego rozwoju mobilności dla użytkowników, ukierunkowanego m.in. na transport rowerowy. Inwestycja polegająca na budowie ścieżek rowerowych, ich połączenie w dość jednolity system na obszarze POSI podniesie spójność obszaru.

Przewidując rozwój tras rowerowych stawia się na szybkie i bezpieczne sposoby przemieszczania się, także do miejsc pracy, szkół, uczelni co w połączeniu z rezygnacją z indywidualnej komunikacji samochodowej przyniesie zmniejszenie emisji CO2 i skrócenie czasu przejazdu. Przyczyni się także do poprawy zdrowia mieszkańców i użytkowników ruchu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia na terenie POSI przy osiągnięciu obniżonej energochłonności i niższym poziomie emisji zanieczyszczeń do środowiska (głównie CO2).

Przekazanie placu budowy odbędzie się 12.07.2018 r. o godz. 11.00 w Dobrzycy.

Projekt pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

źródło: Gmina Szydłowo