Oko w Oko z VIP: spotkanie z posłanką Martą Kubiak

Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.”

(Jan Paweł II)

Dnia 11.06.2018r. odbyło się spotkanie pt:„Oko w Oko z VIP” w  Zespole Szkół im. Janusza Korczaka  w Szydłowie i Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Starej Łubiance z Panią Poseł Martą Kubiak. Jest to jedno z cyklu spotkań, które będą realizowane w obecnym i przyszłym roku szkolnym.

Cel szczegółowy:

  • Spopularyzowanie wśród uczniów gimnazjum  podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela.
  • Definiuje i rozumie pojęcia  z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.
  • Wykazuje właściwą postawę patriotyczną.
  • Rozumie demokratyczne zasady i procedury, stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.
  • Na lekcjach z edukacji społecznej uczniowie poznają treści dotyczące wartości uniwersalnych jakimi są: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

      Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel – to pojęcia, które łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają.

W ustroju demokratycznym wszystkie ograny państwowe są tworzone, organizowane i kontrolowane zgodnie z prawem. Obywatele tworzą społeczeństwo, mają swoje przywileje i obowiązki, które są regulowane prawem powszechnym.

Prawo powinno być wyrazem woli narodu i wypływać z zasad demokracji. Sam zapis w konstytucji nie decyduje jeszcze o tym, czy państwo jest oparte na zasadach praworządności. Jej istotą jest świadomość i wola wszystkich obywateli, wyrażająca się respektowaniem prawa i umiejętnością obrony swoich praw.

Fakt bycia obywatelem związany jest zatem nie tylko z posiadaniem praw i obowiązków, ale również z możliwością wpływania na politykę państwa – uczestniczenia w definiowaniu i realizowaniu ładu prawnego, który państwo ma chronić.

Być obywatelem, członkiem społeczeństwa, przestrzegać prawa – to elementy, które stanowią o świadomym uczestniczeniu w życiu społecznym i politycznym kraju. Oznacza wybór i wpływ na to, co dzieje się wokół człowieka i w jaki sposób się to odbywa.Pragnę nadmienić, że współczesna szkoła to nie tylko edukacja, ale przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, zgodnych z normami życia społecznego. Jesteśmy Polakami i również Europejczykami, mamy nadzieję, że nieustanne starania w dostosowywaniu Naszej Małej Ojczyzny, nie tylko do wymogów i standardów przyjętych w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim do naszych potrzeb, będą opierały się na Pana wsparciu i pomocy.

 

tel:791191343

jasiak-adam@wp.pl

 

Z poważaniem

Adam Jasiak

Radny Gminy Szydłowo