Mała retencja łagodzi zmiany klimatu – odbył się warsztat

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbył się warsztat informacyjno – edukacyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Skrzatusz przy współudziale Gminy Szydłowo.

Tematami wiodącymi omawianymi na spotkaniu była susza rolnicza, mała retencja, zadrzewienia śródpolne, stan melioracji, rowy i zasoby wodne, zielono – niebieska infrastruktura, Gmina Szydłowo i jej przygotowanie na zmiany klimatyczne.

Warsztat przeznaczony był dla społeczności lokalnej, miał na celu propagowanie wiedzy na temat zmian klimatu i ich skutków środowiskowych oraz sposobów ich łagodzenia na terenie gminy Szydłowo i powiatu pilskiego.

Czynny udział w spotkania wzięli przedstawiciele rolników, sołtysów, przewodniczący Rady Gminy Szydłowo, pracownicy Urzędu Gminy Szydłowo, pracownicy Starostwa Powiatowego w Pile, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W trakcie spotkania przedstawiono obszary o wysokim ryzyku wystąpienia procesów ekstremalnych i skutków związanych ze zmianami klimatu, potrzebę zabezpieczenia infrastruktury (drogi, budynki) przed skutkami klęsk żywiołowych, budowę niebieskiej infrastruktury (zbiorników na wody opadowe, małych oczek wodnych, renaturalizacji mokradeł), ochrony bioróżnorodności i zasobów wodnych, budowę zielonej infrastruktury.

Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na działania na terenach szczególnie zagrożonych poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami przyrodniczymi: powietrze, woda, gleba; wprowadzeniem zakazu zabudowy w strefach wysokiego ryzyka powodziowego; tworzeniem zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych i rolniczych oraz poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przed suszą poprzez poprawę retencji w zlewniach, oraz systemów małej retencji, poprzez budowę zbiorników na wody opadowe.

Najistotniejszą z punktu widzenia uczestników spotkania w adaptacji do zmian klimatu powinna być strategia przestrzenna gminy, w której to już na etapie wydawania pozwoleń budowlanych, należy uwzględniać gromadzenie wody deszczowej, przez wskazanie konieczności posiadania takiej instalacji. Plany inwestycyjne kształtujące przestrzeń gminy decydować mogą o jej potencjale adaptacyjnym a rozwijające się w nowych kierunkach miejscowości budownictwo jednorodzinne, tworzy nowe korytarze ekologiczne umożliwiające migrację roślin, zwierząt , zabezpieczają jednocześnie przed skutkami procesów takich jak stepowienie, susza, tworząc nowe ogrody, które staną się zielonymi wyspami pełnymi życia.

Dobra praktyka małej retencji była pokazana na przykładzie budowy Jeziora 2 Wyspy w Skrzatuszu, które służy nie tylko, jako zbiornik retencyjny, lecz pełni też funkcję rekreacyjną, istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych, można popływać kajakiem, łódką i jest też łowiskiem. To dobry przykład tworzenia zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach wiejskich.

Zrównoważone podejście do zasobów przyrodniczych gminy, poprawa stosunków wodnych poprzez racjonalne gospodarowanie wodą na terenach zabudowanych i poprawa retencji na gruntach rolnych, poprzez propagowanie
wśród rolników zadrzewień śródpolnych, dbałości o rowy i meliorację na własnych polach, przypominając, że jest to obowiązek a jednocześnie daje wymierne korzyści w postaci zwiększonych plonów i zabezpieczy potencjał
przyrodniczy sprzyjający polepszeniu stanu środowiska.

Smaczny poczęstunek dla uczestników warsztatów został zorganizowany i przygotowany przez Ranczo Skrzatusz.

Wszyscy przedstawiciele społeczności lokalnej zabierali głos wskazując problemy środowiskowe i możliwości ich łagodzenia na podstawie własnych doświadczeń, szczególną uwagę zwrócono na zapis:

art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Dziękujemy Pani Joannie Kocięckiej reprezentującej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za dynamiczne przedstawienie stanu melioracji, rowów i zasobów wodnych Gminy Szydłowo, które wynoszą 0,06% powierzchni naszej gminy,
wliczając w to cieki, oczka wodne zbiorniki małej retencji, i jeziora.

Redakcja:
Karina Pikulik-Szafrańska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szydłowo
Janusz Drożdż Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Skrzatusz