Konsultacje społeczne S11 – analiza radnego Wiesiołka

sdr

W dniu 06.06.2018 r. w Dobrzycy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S11. Ta oddolna inicjatywa wypracowana przez Pawła Kądzielę oraz Radę Sołecką Dobrzycy zmobilizowała mieszkańców Dobrzycy i Krępska, którzy wypełnili całą salę świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy tej części gminy coraz częściej stają się pozytywnym przykładem jak budować przyszłość, społeczeństwo obywatelskie, więzi społeczne oraz relacje na linii samorząd – mieszkańcy. Prawdopodobnie gdyby mieszkańcy sami się nie zorganizowali, konsultacji by zabrakło a o przebiegu S11 dowiedzielibyśmy się już w fazie, w której byłoby za późno na zmiany. Teraz samorząd ma jeszcze około 5 dni na wysłanie uwag swoich i mieszkańców do inwestora. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pile na czele ze Starostą Eligiuszem Komarowski, Gminy Szydłowo na czele z Wójtem Dariuszem Chrobakiem oraz Posła Marcina Porzucka. Zabrakło natomiast projektantów, którzy mogliby szczegółowo omówić zaproponowane warianty.

Prezentujemy Państwu analizę przygotowaną i zaprezentowaną na spotkaniu przez radnego Gminy Szydłowo Tobiasza Wiesiołka. Redakcja Gazety Szydłowskiej będzie monitorowała ten niezwykle istotny dla gminy temat. Gdy tylko pojawi się protokół sołecki ze spotkania udostępnimy go na łamach Szydłowskiej. Zachęcamy zainteresowane osoby do przysłania na nasz adres gazetaszydlowska@gmail.com swoich spostrzeżeń bądź analiz. Opublikujemy je na naszych łamach.

 

Analiza: Przebieg drogi ekspresowej S11 przez Gminę Szydłowo

W dniu 05.06.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla radnych dotyczące budowy ścieżek rowerowych i przebiegu drogi ekspresowej S-11, na którą mieszkańcy północnej wielkopolski czekają od wielu lat. Ta strategiczna dla rozwoju całego regionu inwestycja przebiega przez obszar Gminy Szydłowo, która staje przed szansą dokonania skoku cywilizacyjnego dzięki dostępowi do drogi S11. 30.05.2018 r. w Starostwie Powiatu Pilskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami biura projektowego, które opracowało koncepcje przebiegu na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Propozycja dla Gminy Szydłowo okazuje się wielce niekorzystna.

Oba zaproponowane warianty wyznaczone są bardzo blisko zabudowy miejscowości Dobrzyca i Krępsko. Należy zastanowić się nad zaproponowaniem trzeciego wariantu maksymalnie oddalającego przebieg trasy od wskazanych miejscowości. Do Dobrzycy od prawie dwóch dekad przeprowadzają się nowi mieszkańcy, pragnący przede wszystkim spokoju. Miejscowość ze swoimi osiedlami wkomponowanymi w leśny oraz rzeczny krajobraz ma potencjał do dalszego rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz turystyki. Krępsko natomiast stanowi obszar z potencjałem rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego w centralnej i południowej części wsi, produkcyjnego w części północno-zachodniej, oraz rekreacyjno–turystycznego (przy jeziorze) w części południowej. Przeprowadziłem wstępną analizę wariantów, badając przebieg obu propozycji. Analiza nie obejmie uwarunkowań środowiskowych, ukształtowania terenu i własnościowych. Wszelkie naniesienia graficzne są orientacyjne, wykonane w prostym programie graficznym.

– Dobrzyca: Przez wariant I (rys. 1) zaproponowanej koncepcji przebiega osiedle mieszkaniowe z ulicami Cichą i Spokojną. Odległość od granicy zaproponowanego wariantu do najbliższych zabudowań osiedla wynosi około 600 metrów. Realna odległość S11 od zabudowań to 500 metrów z pasem buforowym stanowiącym las. Nazwa ulic wskazuje jaki charakter powinny mieć tereny otaczające tą część miejscowości tj. cichy i spokojny. Przebieg może wywołać napięcia społeczne.

– Dobrzyca: Wariant II (rys. 2) przecina na początku miejscowości oraz przecina ją w okolicach zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Przyjmując ten wariant nie obędzie się bez przesiedleń co jest wielce niekorzystne i kosztowne. Przebieg może wywołać napięcia społeczne.

Rys. 1 Orientacyjny przebieg wariantu I w okolicach ulicy Cichej i Spokojnej

 

Rys. 2 Orientacyjny przebieg wariantu II w okolicach zabudowy wielorodzinnej i ul. Gajowej

 

Wariant II – koncepcja przekazana przez inwestora

– Krępsko: Wariant I (rys. 3) jest najgorszym z możliwych rozwiązań dla mieszkańców Krępska. Aktualnie wieś ma dwie granice tworzące bariery rozwoju przestrzennego: naturalną granicą jest rzeka Gwda, za rzeką zlokalizowana jest droga krajowa 11, stanowiąca drugą barierę. Lokalizacja S11 na zachód od wsi stworzy kolejną barierę, zamykającą mieszkańców w  niekorzystnym klinie bez dostępu do naturalnych przestrzeni otwartych. Z jednej strony na mieszkańców oddziaływać będzie droga wojewódzka przekształcona z drogi krajowej. Natomiast z drugiej czteropasmowa S11. Mieszkańcy z obu stron będą narażeni na hałas oraz zanieczyszczenia. Lokalizacja S11 po wschodniej stronie Krępska za rzeką oraz drogą krajową będzie natomiast logiczną kontynuacją infrastruktury, w kierunku którym usadowienie kolejnej bariery nie będzie oddziaływać niekorzystnie na miejscowość.

Dodatkowo należy podkreślić o położeniu 8 ha terenów gminnych z potencjałem rozwoju usług turystycznych, rekreacyjnych oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego w zasięgu oddziaływania Wariantu I. Teren ten położony jest przy jeziorze, przez co znacznie wzrasta jego wartość oraz potencjał, który może okazać się kołem zamachowym rozwoju Krępska. Przebieg S 11 w sąsiedztwie tego terenu właściwie przekreśla szanse rozwojowe wymienionych funkcji i użytkowania terenu, z których mogliby poza gminą korzystać właściciele terenów prywatnych.

Kolejnym aspektem jest bliskość zabudowy, która w najbliższym punkcie wynosi 500 metrów do granicy wariantu I. Jest to odległość wielce niekorzystna ze względu na charakter lokalizacji Krępska w sąsiedztwie lasów i rzek.

Wariant I przecina dwie rzeki przynoszące zarobek naszym przedsiębiorcom. Jest to rzeka Piława i Rurzyca, przyciągająca ze względu na swoją czystość oraz krajobraz turystów z różnych zakątków Polski i Europy. Przebieg dogi S11 może mieć katastrofalne znaczenie w odbiorze wizerunkowym oraz ze względu na unikatowe w skali kraju cechy krajobrazowo-środowiskowe dolin Rurzycy i Piławy.

– Krępsko: Wariant II (rys. 3) Plusy: położenie po stronie wsi, w której zlokalizowane są bariery naturalna i infrastrukturalna; przebieg przez teren gminny, dzięki czemu możemy zarobić na sprzedaży nieruchomości pod S11; lokalizując przebieg na działce gminnej 16/3 maksymalnie przy granicy pozostała część działki mogłaby zostać przeznaczona na inwestycyjne tereny produkcyjne lub magazynowe, które są naturalnym sąsiedztwem dróg ekspresowych;

Minusy: propozycja przebiegu na wysokości wsi przy aktualnej drodze krajowej 11. Należy maksymalnie odsunąć S11 od DK 11 w kierunku wschodnim w celu maksymalnego oddalenia jej od miejscowości, tym samym ograniczając hałas i spaliny.

Rys. 3 Orientacyjny przebieg wariantu I i II w miejscowości Krępsko

 

Krępsko wariant I i II – loncepcja przekazana przez inwestora

Wnioski:

Turystyka oraz rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego są strategicznymi gałęziami rozwoju Gminy Szydłowo wymieniane we wszystkich dokumentach planistycznych i strategicznych opracowywanych w ostatnich latach. Oba warianty zaproponowane przez GDDKiA mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój Dobrzycy i Krępska oraz całej gminy.

Należy wnioskować do inwestora o wytyczenie Wariantu III (zamysł przedstawia rys. 4) przebiegającego po wschodniej części Krępska i Dobrzycy. Przebieg powinien być maksymalnie oddalony od zabudowań (minimum 2 km), w szczególności od początku terenu zabudowanego w Dobrzycy, zabudowań wielorodzinnych i jednorodzinnych w okolicach ul. Gajowej oraz drogi krajowej 11 na wysokości miejscowości Krępsko. Taki korytarz spokojnie można wyznaczyć odsuwając się od granicy Gminy Szydłowo, na terenach leśnych Gminy Krajenka, pomiędzy Krępskiem a Pleceminem. Rozwiązanie to nie będzie powodowało zagrożeń wymienionych w analizie m.in. przesiedleń, negatywnego wpływu na główne gałęzie rozwojowe Gminy Szydłowo tj. turystyki i mieszkalnictwa, degradacji najcenniejszych obszarów środowiska i krajobrazu w dolinach Rurzycy i Piławy oraz hałasu i zanieczyszczeń oddziałujących na mieszkańców w związku wynikających w związku z bliskim położeniem S11.  Inny przebieg Wariantu III mógłby prowadzić przez granicę Gminy Szydłowo z Gminą Krajenka.

Przez Gminę Szydłowo mają przebiegać dwie drogi ekspresowe S11 oraz S10. Jest to wielka szansa przed jaką stoi samorząd na dokonanie skoku cywilizacyjnego, który niosłaby możliwość bezpośredniego korzystania z obu dróg ekspresowych. Niestety w zaproponowanej koncepcji brakuje węzła, który powinien zostać zlokalizowany w połowie trasy między Piłą a Jastrowiem, umożliwiającego wjazd i wyjazd na S11 z aktualnej drogi krajowej 11. Węzły zostały przewidziane w Pile i w Jastrowiu, co jest równoznaczne z wyłączeniem rozwoju terenów znajdujących się pomiędzy węzłami. Lokalizacja w połowie tego odcinka pozwoli na możliwość użytkowania S11 przez mieszkańców Gminy Szydłowo oraz potencjalnych inwestorów. Węzeł znacznie przybliży możliwość lokalizacji terenów produkcyjnych nieuciążliwych bądź magazynowych na działkach 16/3; 16/4; 16/5  w Krępsku, co przyczyniłoby się do wzrostu zasobności samorządu i jego mieszkańców.

Należy rozpocząć przygotowania do zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniając przebieg S11 oraz wyznaczając na działkach 16/3; 16/4; 16/5 po przeprowadzeniu inwentaryzacji urbanistycznej tereny produkcyjne i magazynowe.

Rys. 4 Kolorem fioletowym orientacyjny kierunek przesunięcia Wariantu III