Kandydat do Rady Powiatu Adam Jasiak

Ambitny i sprawiedliwy Powiat

 

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy

Mija kadencja mojego mandatu Radnego Gminy Szydłowo. Pragnę gorąco podziękować za okazane mi zaufanie. Bycie Waszym przedstawicielem w Gminie Szydłowo, to dla mnie zaszczyt, duma oraz wytężona praca na rzecz mieszkańców.

Pragnę poinformować, że będę kandydował na radnego Rady Powiatu w Pile na kadencję 2018-2023. Jeśli będzie mi dana przychylność reprezentować Państwa w Powiecie Pilskim, obiecuję, że będę z jeszcze większym zaangażowaniem działał na rzecz dobra i rozwoju naszej małej ojczyzny.

 

W pracach Rady Powiatu Pilskiego zamierzam:

 1. Udzielać poparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu uzyskanie przez Powiat – z różnych źródeł – jak najwięcej środków zewnętrznych
  i wykorzystanie ich między innymi:
 • na wsparcie – poprzez realizowanie różnych programów – osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych oraz aktywizację lokalnego rynku pracy i ograniczenie bezrobocia na terenie Powiatu, inicjowanie i organizowanie usług i instrumentów na rynku pracy,
 • na wsparcie edukacji publicznej,
 • na poprawę infrastruktury drogowej,
 • utworzenie dziennego domu pobytu osób niepełnosprawnych,
 • utworzenie centrum pomocy osobom z dysfunkcjami społecznymi i wykluczonymi społecznie.
 1. Zabiegać o stałą i efektywną współpracę organów Powiatu z Gminami Powiatu Pilskiego.
 2. Zabiegać o prowadzenie konsultacji z mieszkańcami Powiatu – przed podjęciem decyzji w sprawie ważnych dla Powiatu.
 3. Popierać szeroką współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie powierzenia i wspierania wykonania przez nie zadań publicznych Powiatu.
 4. Zabiegać o popieranie przez Powiat inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji zadań publicznych, a tam gdzie jest to uzasadnione, podejmowanie współpracy z mieszkańcami w przewidzianych prawem formach.

Zamierzam szczególnie zwrócić uwagę na sprawy:

 • edukacji,
 • pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, w tym pomocy i integracji ze środowiskiem osób mających trudności z przystosowaniem się do życia,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki.

O mnie:

 • żonaty, wiek – 44 lata;
 • nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki resocjalizacyjne, oligofrenopedagog i socjoterapeuta;
 • zatrudniony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.

Współpracowałem z:

 • Kancelarią Senatu RP, czego wynikiem było przekazanie na rzecz SOSW w Pile sprzętu administracyjnego;
 • Kancelarią Prezydenta RP, czego wynikiem był dar Prezydenta  Lecha Kaczyńskiego w postaci samochodu Renault Kangoo;
 • Ośrodkiem Rozwoju Społecznego w Poznaniu, czego wynikiem było powstanie koncepcji Zagospodarowania Zasobu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance.

Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem następujących inicjatyw społecznych:

 • Powstanie klas zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance dla dzieci z upośledzeniem lekkim;
 • Powstanie klas przysposabiających do zawodu dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym;
 • Powiatowa i Gminna Szkolna Debata Obywatelska z pierwszego modułu „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”;
 • Autor i prowadzący cykl spotkań ze znanymi osobami na terenie Gminy Szydłowo pt. „OKO W OKO VIP”;
 • Zorganizowanie koncertu zespołu muzycznego Full Power Spirit;
 • Zorganizowanie koncertu muzyki myśliwskiej Zespołu Szkół Leśnych w Goraju;
 • Zorganizowanie koncertu zespołu rockowego LAKE N’ RIVER z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Pełnione funkcje społeczne:

 • Pełniłem funkcję społecznego kuratora sądowego;
 • Jestem Członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”;
 • Jestem Członkiem Stowarzyszenia Forum Pilskie;
 • Radny Rady Gminy Szydłowo kadencji 2014-2018;
 • Do maja 2018 roku pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gminy Szydłowo;
 • Jestem Członkiem Komisji Rolnictwa i Środowiska Gminy Szydłowo.